යහපාලනයට වසර 2යි – ‘ජනවාරිය තවමත් කළුයි‘

එන්න 24වනදා, සවස 6ට කොළඹ, නිදහස් චතුරස්‍රයට, යුක්තිය වෙනුවෙන්….

banner-2017-black-jan-10_4-_1000

Advertisements

About blackjanuarysrilanka

Media Organization in Sri Lanka

Posted on January 22, 2017, in blackjanuarysrilanka, FMM, Media Freedom and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: